Advertisement

Main Ad

✿✿✿ วัดความรู้พื้นฐานน้องๆ ป. 1 ด้วยคำถาม 10 ข้อพื้นฐานเหล่านี้ ✿✿✿

ข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับน้องๆ ป. 11.  ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 4 ในภาษาอังกฤษ

คือตัวอะไร

a. D b. d c. b


2. ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 10 ในภาษาอังกฤษ

คือตัวอะไร

a. j b. i c. J


3.  ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 18 ในภาษาอังกฤษ

คือตัวอะไร

a. v b. R c. r


4.  ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 20 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร

a. I b. T c. t


5.  ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 23 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร

a. U b. W c. Y


6.  ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 26 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร

a. Z b. S c. z


7.  ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่อยู่ระหว่างตัว k 

และ m คือตัวอะไร

a. L b. f c. l


8.  ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่อยู่ระหว่างตัว 

v และ x คือตัวอะไร

a. u b. w c. y


9.  ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ของ g คือตัวอะไร

a. G b. O c. Q


10.  ตัวอักษรพิมพ์เล็กของ K คือตัวอะไร

a. a b. h c. k


  • 。☆✼★━━━━━━━━━━━━★✼☆。แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น