โอ๊ย...โอย...โอ๊ย เจ็บ เจ็บจุงเบย (It hurts./ Does it hurt?/ Do you hurt?/ I hurt.) ใช้ยังไงกันดี